​​​​

Chào mừng bạn đến DORS

Chào mừng Quý vị đến với DORS​

Chào mừng quý vị đến Phòng Dịch vụ Phục hồi Chức năng Tiểu bang Maryland. Hầu hết mọi người gọi chúng tôi “DORS.” Chúng tôi có các chương trình và dịch vụ giúp đỡ những người có khuyết tật về thể chất, cảm xúc, cảm giác và học tập để được tự làm việc và tự lập. Đồng thời, DORS sẽ giúp các doanh nghiệp tuyển mộ và giữ lại các nhân viên có trình độ.

DORS là một bộ phận của Bộ Giáo dục tại Tiểu bang Maryland.

Thông tin Quan trọng

Phòng Dịch vụ Phục hồi Chức năng không phân biệt đối xử dựa trên  chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hoặc khuyết tật trong vấn đề việc làm hoặc cung cấp quyền truy cập vào các chương trình.

Chúng ta sẽ làm gì

Nhà tư vấn phục hồi chức năng giúp những người bị khuyết tật có được các dịch vụ như tư vấn nghề nghiệp, công nghệ hỗ trợ, đào tạo, giáo dục vào đại học và giới thiệu việc làm và còn nhiều hơn thế nữa. Các nhà tư vấn này làm việc cho Văn phòng Dịch vụ Trường và Văn phòng Dịch vụ cho Người mù và Tầm nhìn có hơn 20 văn phòng cộng đồng trên toàn Tiểu bang Maryland. Nhiều người trong số nhà tư vấn này được đào tạo đặc biệt để làm việc với các học sinh trung học.

Các nhà tư vấn phục hồi chức năng thường xuyên tham khảo khách hàng trong chương trình phục hồi chức năng cộng đồng cho các chương trình họ có thể cần. Họ cũng có thể đề nghị tham dự Trung tâm Lực lượng lao động và Công nghệ (WTC), nằm ở miền Đông Bắc Baltimore. WTC giúp những người cho việc kiểm tra và tư vấn nghề nghiệp, đào tạo công việc, giới thiệu việc làm vàc các dịch vụ khác. Nhiều người đi đến WTC, trong khi các người khác thì ở tại chổ ký túc xá.

Ai Có thể Nhận các Dịch vụ

Những người có các dạng khuyết tật khác nhau về thể chất, cảm xúc, nhận thức, cảm giác và học tập có thể hội đủ tiêu chuẩn cho chương trình DORS. Việc này bao gồm học sinh trung học những người có thể ở trong chương trình giáo dục đặc biệt với IEPs, những người có một chương trình 504 và nhận được chương trình đặc biệt trong trường hoặc có các vấn sức khỏe đáng kể.

Để hội đủ điều kiện cho chương trình hồi phục chức năng hướng nghiệp, một cá nhân phải có một sự suy giảm về thể chất hoặc tinh thần nghiêm trọng và có ảnh hưởng đến làm việc hoặc khả năng tự lập ở nhà hoặc trong cộng đồng. Có một vài ví dụ về khuyết tật mà ảnh hưởng đến việc làm bao gồm bệnh tâm thần, điếc, mù, bại não, vấn đề chỉnh hình, không khả năng học tập và còn nhiều hơn nữa.

Những người nhận tiền thu nhập Phụ trợ An sinh (SSI) hoặc tiền Bảo hiểm Tàn tật (SSDI) được cho là hội đủ điều kiện.

Vì kinh phí có giới hạn, DORS không thể phục vụ tất cả các cá nhân hội đủ tiêu chuẩn. DORS được yêu cầu phục vụ ưu tiên cho các cá nhân có khuyết tật nghiêm trọng nhất. Nhà cố vấn DORS sẽ giải thích thêm về điều này. 

DORS hiện giờ có một danh sách cho những người đang chờ cho dịch vụ.

Ai Thanh toán cho các Dịch vụ

Không có yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ chẳng hạn như hướng dẫn và cố vấn công việc, thử nghiệm và giới thiệu việc làm. Có một mức đo lường dựa trên thu nhập của gia đình cho hầu hết các dịch vụ khác. Nhà cố vấn phục hồi chức năng DORS sẽ cung cấp thêm chi tiết các thông tin về thanh toán cho các dịch vụ, bao gồm các chính sách về hỗ trợ cho chương trình giáo dục đại học.

Những người nhận tiền trợ cấp SSI và/hoặc SSDI không có yêu cầu để đóng tiền cho các chi phí dịch vụ.

Chương trình Hỗ trợ Khách hàng

Chương trình Hỗ trợ Khách hàng (CAP) có thể giúp đỡ nếu có các lo ngại hoặc khó khăn khi xin hoặc nhận các dịch vụ phục hồi chức năng.

Chương trình Hỗ trợ Khách hàng, có trụ sở tại Baltimore, xử lý các mối quan tâm về các dịch vụ phụ hồi chức năng dạy nghề trên toàn tiểu bang. Để liên lạc CAP, hãy gọi 1-800-638-6243 hoặc 410-554-9361. E-mail: cap@dors.state.md.us. TTY: 410-554-9360.

Nếu Quý vị Gọi DORS

Nếu quý vị gọi DORS, nhưng không thể nói tiếng Anh, DORS sẽ có người thông dịch qua điện thoại để giúp đỡ

Quý vị có thể  cho chúng tôi số điện thoại của quý vị và ngôn ngữ quý vị sử dụng bằng tiếng Anh để chúng tôi có thể tìm được người thông dịch chính xác.Nếu quý vị không có đủ khả năng nóitiếng Anh , xin vui lòng hỏi một người bạn viết xuống cho quý vị. Hãy đọc nó cho chúng tôi khi chúng tôi trả lời trên điện thoại.

Sau khi quý vị cho chúng tôi số điện thoại và ngôn ngữ, trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ nói cho quý vị giữ điện thoại trong khi tìm người thông dịch qua điện thoại. Chúng tôi có thể để cho quý vị chờ trong giây lát. Xin vui lòng đừng cút điện thoại nếu chúng tôi không cúp điện thoại.

Trong một vài trường hợp, tuy nhiên, chúng tôi có thể nói quý vị cúp điện thoại để người thông dịch có thể gọi trực tiếp cho quý vị và rồi chúng tôi sẽ cúp điện thoại. Xin vui lòng cúp điện thoại nếu chúng tôi cúp điện thoại vì thế người thông dịch mới có thể gọi cho quý vị.

Một người thông dịch qua điện thoại sẽ nói ngôn ngữ của quý vị  trên điện thoại, hoặc gọi lại cho quý vị.

Rồi quý vị có thể nói với người đại diện cho DORS thông qua sự giúp đỡ của người thông dịch.

Human Trafficking GET HELP

National Human Trafficking Hotline - 24/7 Confidential

1-888-373-7888 233733 More Information
on human trafficking in Maryland

Help Stop Fraud in State Government

The Maryland General Assembly’s Office of Legislative Audits operates a toll-free fraud hotline to receive allegations of fraud and/or abuse of State government resources. Information reported to the hotline in the past has helped to eliminate certain fraudulent activities and protect State resources.

More Information